Praktijk Parigger

Samen werken aan welzijn 

Praktijk Parigger biedt psychische behandeling voor kind, jongere en volwassene. 

 

 

 

Wij houden van een persoonlijke benadering. Werken aan welzijn is voor ons aansluiten bij de vraag van het kind of de volwassene waarbij we “samen werken” aan een passende en oplossingsgerichte behandeling vanuit een wederzijdse actieve opstelling.

 

Update 21 april m.b.t. richtlijnen GGZ en Corona:

De geestelijke gezondheidszorg heeft de eigen specifieke richtlijn GGZ en corona herzien. De derde versie van de richtlijn is op 21 april gepubliceerd op GGZ Standaarden. In deze derde versie zijn onder andere een aantal wijzigingen doorgevoerd die logisch voortvloeien uit het feit dat de Nederlandse ggz zich aan het voorbereiden is op de inrichting van de ‘anderhalve meter-maatschappij’, zoals in alle zorgsectoren nu gebeurt.

Belangrijke wijzigingen

  • Instellingen en vrijgevestigden hebben de afgelopen tijd keuzes gemaakt tussen face-to-face behandelen of behandelen via alternatieven zoals beeldbellen. De richtlijn zet voorop dat de keuze voor de behandelvorm altijd het resultaat van shared decisionmaking is. Nu men tracht de reguliere zorg weer op gang te brengen, stelt deze derde versie van de richtlijn dat face-to-face behandeling kan plaatsvinden met inachtneming van de RIVM-richtlijnen en mits instellingen de veiligheid van medewerkers en patiënten voldoende kunnen waarborgen. Wanneer de fysieke kwetsbaarheid van de patiënt, medepatiënten of de (persoonlijke situatie van de) zorgverlener zelf daartoe aanleiding geven, kan face-to-face behandeling vervangen worden door beeldbellen of een andere vorm van digitale behandeling.

Update 23 maart m.b.t. het Coronavirus:
Wij blijven doorgaan met bieden van zorg op maat.

Ook nieuwe aanmeldingen nemen wij gewoon in behandeling.

Echter wij hebben per heden tot nader orde besloten, – de gezondheid van onze klanten en van vele anderen respecterend -, gesprekken zoveel als mogelijk videobellend te houden. Indien men toch heel graag een gesprek op de praktijk wil, kan hierover worden overlegd met uw eigen hulpverlener. Vooralsnog zullen intakegesprekken ook face-to-face plaatsvinden. In geval van een crisis is er natuurlijk de mogelijkheid, wederom na overleg, naar de praktijk te komen. In uiterste nood doen wij ook een huisbezoek, daarbij natuurlijk de maatregelen van het RIVM in acht nemend.

 Er zal naar gestreefd worden dagelijks telefonisch bereikbaar te zijn. Het gebruikelijke telefonische spreekuur van 12.15 tot 13.00 houden wij in stand. Na voicemailberichten zal er zo spoedig mogelijk worden terug gebeld. Natuurlijk zijn we altijd bereikbaar via onze mail: info@praktijkparigger.nl.

 We blijven streven naar optimaal goede en passende hulpverlening voor iedereen. Het maatschappelijke gezondheidsbelang echter, kan en mag daarbij in deze tijd niet worden onderschat.

 

 Laten we samen proberen zo gezond als mogelijk op de been te blijven.

 

 In verband met het Coronavirus volgen wij de richtlijnen van het RIVM.

Als Praktijk Parigger gaan we, voor nu, over op de volgende maatregelen:
– Wij verzoeken mensen met verkoudheidsverschijnselen NIET te komen.
– Wij kunnen met patienten die liever niet naar de praktijk komen (beeld)bellen.
– Wij geven GEEN handen.
– Wij houden afstand.
– Wij wassen na elk gesprek onze handen.
– Openbare ruimtes en deurknoppen worden veelvuldig gereinigd.
– Indien nodig zal uw hulpverlener u verzoeken face to face gesprek om te zetten in een (beeld)belafspraak.
– Als we telefonisch niet of moeilijk bereikbaar zijn, mail dan naar info@praktijkparigger.nl.

Je hoeft niet alles alleen te doen

In Nederland hebben miljoenen kinderen en volwassenen te maken met kleine of soms grotere psychische problemen. De stap naar een hulpverlener voelt vaak groot, omdat we nu eenmaal graag zelf onze zaken oplossen. Vaak kan dat ook! Zelfredzaamheid is voor iedereen belangrijk, maar soms duren klachten of problemen gewoon te lang of zijn ze te complex. Psychische zorg van Praktijk Parigger kan dan helpen voorkomen dat ze ernstiger worden.

Iedereen heeft een eigen reden om zich aan te melden

Bij kinderen helpen we met opvoedingsvragen, gedragsklachten, slaapproblemen, ouder-kind relatieproblemen, sociaal-emotionele klachten, contactproblemen, zorgen op school, faalangst of identiteitsproblemen. Ook richten we ons op meer langdurige problematiek als AD(H)D of autisme. Als volwassene kun je door allerlei omstandigheden te maken krijgen met angsten, depressies, rouwverwerking, relatieproblemen, identiteitsproblemen, werkgerelateerde klachten of verstoorde eetpatronen.

Werkwijze

w

Intake

Tijdens een intakegesprek inventariseren we de klachten en nemen daarin ook de ontwikkelingsgeschiedenis mee. Soms is aanvullend onderzoek nodig (bijvoorbeeld psychologisch onderzoek of schoolobservatie) om beter te begrijpen waar de klachten mee samenhangen. Al deze informatie verwerken wij in een persoonlijk verslag.

Behandelplan

Op basis hiervan stellen wij een behandelplan op, dat wij met elkaar bespreken. Vervolgens wordt dit verslag en behandelplan meegegeven. Met uw (schriftelijke) toestemming wordt de verslaglegging naar de huisarts gestuurd of overlegd met de school.

g

Behandelvorm

De behandeling is helemaal afhankelijk van de hulpvraag, de diagnostiek en het behandelplan en kan dus verschillende vormen aannemen; van individuele behandeling, met ouder(s), als gezin, groepsgewijs tot combinaties hiervan.

Op weg naar zelfredzaamheid