Vergoedingen

Vergoedingen algemeen

Psychologische behandelingen, zowel kort- als langdurend, worden altijd vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekeraar. Praktijk Parigger heeft contracten met alle grote verzekeraars (en praktische alle labels die daaronder vallen): VGZ, Achmea, Zilveren Kruis, de Friesland, DSW, OZF, CZ, Ohra, Delta Lloyd, Menzis, Multizorg VRZ. 

Met ingang van 2022 is het Zorgprestatiemodel gestart. Dit is een nieuw bekostigingssysteem voor de GGZ. De belangrijkste wijziging is dat er per consult gefactureerd wordt waardoor u meer inzicht krijgt in uw zorgkosten. Op de volgende website kunt u meer lezen over de bekostiging van de GGZ: https://www.zorgprestatiemodel.nl/

Voor de volledige lijst met tarieven, vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) kunt u terecht op de NZa tarievenzoeker: https://zorgprestatiemodel.nza.nl/

Daarvoor is nodig:

  • een verwijzing van de huisarts, medisch specialist of het sociaal wijkteam van uw gemeente
  • het polisnummer van uw zorgverzekering;
  • uw burgerservicenummer (BSN);
  • een geldig legitimatiebewijs.

Vergoedingen jeugd (tot 18 jaar)

Sinds 2015 valt de vergoeding van diagnostiek en behandeling onder verantwoordelijkheid van de gemeente waar het kind of jongere staat ingeschreven. Praktijk Parigger heeft contracten voor kinderen, jeugdigen en hun ouders uit de regio Schagen. 

Voor jeugd tot 18 jaar uit andere gemeentes wordt geadviseerd contact op te nemen met het wijkteam van de desbetreffende gemeente.

Daarvoor is nodig:

  • Een indicatie van de huisarts of wijkteam
  • Uw Burgerservicenummer (BSN);
  • Een kopie van een identiteitsbewijs.

Eigen risico

Voor volwassenen vallen onze werkzaamheden wel onder het wettelijk verplichte alsmede vrijwillige eigen risico. Een afspraak afzeggen kan voorkomen.

Klachtenregeling

Ondanks alle zorgvuldigheid, kan er een vraag of klacht zijn over de behandeling. Dit wordt altijd eerst besproken met de betreffende hulpverlener, die zal zoeken naar manieren om tot een oplossing te komen, eventueel samen met een collega. Mocht dit niet leiden tot een goede uitkomst, dan verwijzen we gericht door om de klacht officieel in te dienen. Zie ook de website van de LVVP/klachtenregeling.